PRIVACYBELEID Two Beauty Feet

 

Two Beauty Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Two Beauty Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 

– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. 

Als Two Beauty Feet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:: 

Two Beauty Feet 

Van Lumeystraat 10 

2581 XC Den Haag 

info@twobeautyfeet.nl 

06-13353895 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door Two Beauty Feet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

– Het geven van uw behandeling 

– Het versturen van afspraak herinnering mail / mail /  factuur 

– Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Naam/voorletters/geslacht/geboortedatum 

Adres 

Postcode/plaats 

Telefoonnummer

BSN nummer 

E-mailadres 

Gezondheidsgegevens (bijv. medicijngebruik in het belang van de behandeling) 

Overlijdens datum 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.  

Wij als Two Beauty Feet geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Two Beauty Feet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; 

– Software Podofile is beveiligd met een wachtwoord 

– Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail dit is een beveiligde mail. 

-Informatie via de app naar andere zorgverleners gaat via Siilo Medical, deze  app is beveiligd. 

– Declaratie gaat via of Dm Voetzorg en Vecozo deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage, corrigeren of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij . Wij vragen dan uiteraard (aan de evt andere partij hun legitimatie en uw toestemming) 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!